Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uamdedu/public_html/inc/liveadmin.php on line 172

    Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/uamdedu/public_html/inc/liveadmin.php on line 185
  • Tarifat e Shkollimit

 

Programet e studimit të ciklit të parë të ofruara nga Universiteti “ Aleksandër Moisiu ” Durrës (UAMD),përbëhen nga kurrikula të cilat synojnë pajisjen me njohuritë bazë si dhe zhvillimin e aftësive në një llojshmëri të gjërë specialitetesh.

Kohëzgjatja normale e programeve të studimit të ciklit të parë është tre (3) vite akademike dhe realizohen me 180 kredite (ECTS) në përfundim të të cilit lëshohet diplomë universitare “Bachelor”.

 FAKULTETI I BIZNESIT

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor në Administrim Biznes / Administrim Biznes

Bachelor në Shkenca Ekonomike / Shkenca Ekonomike

Bachelor  në Menaxhim – Marketing /Menaxhim - Marketing

Bachelor në Financë – Kontabilitet / Financë - Kontabilitet

Bachelor në Bankë – Financë / Bankë – Financë

Bachelor në Menaxhim Turizëm / Hotel  Restorant 

Bachelor në Menaxhim Turizëm / Turizëm  Kulturor

Bachelor në Menaxhim Turizëm / Turizëm  Arkeologjik

 

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor në Administrim Biznesi / Administrim Biznes 

Bachelor në Financë – Kontabilitet /  Financë Kontabilitet

 

FAKULTETI I EDUKIMIT

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor 

Bachelor  në Cikël i Ulët / Mësues i Ciklit të Ulët 

Bachelor në Gjuhës Angleze / Gjuhë Angleze 

Bachelor në Ekspert në Procese Formimi / Eksepert në Proçese Formimi

Bachelor në Psikologji – Sociologji / Psikologji – Sociologji

Bachelor në Gjuhë – Letërsi – Anglisht / Gjuhë – Letërsi – Anglisht

 

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor 

Bachelor  në Cikël i Ulët / Mësues i Ciklit të Ulët 

Bachelor në Psikologji – Sociologji / Psikologji – Sociologji

 

FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË 

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor 

Bachelor në Infermieri e Përgjithshme / Infermieri e Përgjithshme

 

Cikli i Parë i Studimeve, Diplomë 

Diplomë në Ndihmësdentist / Ndihmësdentist 

Diplomë në Asistent Ligjor / Asistent Ligjor 

Diplomë në Asistent Administrativ / Asistent Administrativ

Diplomë në Menaxhim Ndërtimi / Menaxhim Ndërtimi

Diplomë në Specialist Rrjetesh Kompjuterike / Specialist Rrjetesh Kompjuterike

Diplomë në Teknologji Automobilash / Teknologji Automobilash

Diplomë në Menaxhim Transporti / Menaxhim Transporti

 

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor 

Bachelor në Infermieri e Përgjithshme / Infermieri e Përgjithshme

 

FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE - JURIDIKE

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor në Drejtësi / Juridik

Bachelor në Shkenca Politike / Shkenca Politike

Bachelor  në Administrim Publik / Administrim Publik

 

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor në Drejtësi / Juridik

 

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor  në Shkenca Kompjuterike / Shkenca Kompjuterike

Bachelor  në Sistemet e Informacionit / Sistemet e Informacionit

Bachelor  në Teknologji Informacioni / Teknologji Informacioni

Bachelor  në Matematikë – Informatikë / Matematikë – Informatikë

Bachelor  në Informatikë - Anglisht / Informatikë – Anglisht

 

FILIALI I PESHKOPISË

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor   

Bachelor në Financë – Kontabilitet / Financë – Kontabilitet

Bachelor në Bankë - Financë / Bankë - Financë

Bachelor në Menaxhim - Marketing / Menaxhim - Marketing

Bachelor në Administrim Biznes / Administrim Biznes

Bachelor  në Matematikë – Fizikë / Matematikë - Fizikë

Bachelor në Matematikë-Informatikë / Matematikë-Informatikë

Bachelor në Informatikë-Anglisht /  Informatikë-Anglisht

Bachelor në Gjuhë-Letërsi-Anglisht / Gjuhë-Letërsi-Anglisht

Bachelor në Biologji-Kimi / Biologji-Kimi

Bachelor në Psikologji-Sociologji /  Psikologji-Sociologji

Bachelor në Proceset e Formimit / Proceset e Formimit

Bachelor në Infermieri të Përgjithshme / Infermieri të Përgjithshme

Cikli i Parë i Studimeve, Diplomë

Diplomë në Asistencë Ligjore /  Asistencë Ligjore

Diplomë në Rrjete Komjuterike / Rrjete Kompjuterike

 

 PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor në Administrim Biznes / Administrim Biznes

Bachelor në Infermieri të Përgjithshme / Infermieri të Përgjithshme

Bachelor në Drejtësi / Juridik

Bachelor  në Cikël i Ulët / Mësues i Ciklit të Ulët 

 

FAKULTETI I STUDIMEVE TË INTEGRUARA ME PRAKTIKËN

PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË

Cikli i Parë i Studimeve, Bachelor

Bachelor në Shkenca të Menaxhimit / Menaxhim Banke 

Bachelor në Menaxhimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme / Menaxhim i Ndërmarrjeve ë Vogla dhe të Mesme

Bachelor  në Menaxhim Turizëm / Menaxhim Turizëm