Thirrje për Pjesëmarrje: “Konfuci – Filozof dhe Mësues për Çdo Kohë”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirrje për Pjesëmarrje

UAMD: Simpoziumi i parë vjetor i filozofisë

 “Konfuci – filozof dhe mësues për çdo kohë”

(Në kuadrin e Ditës së Mësuesit 2018)

Organizatorë:

Sektori Shkencor i Filozofisë – Departamenti i Sociologjisë, UAMD

Instituti Konfuci, Tiranë;

Departamenti i Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

 

UAMD, Fakulteti i Edukimit

Salla e Konferencave

6 mars 2018, Ora 09:00

 

Komisioni Shkencor:

Kseanela SOTIROFSKI, Rektore e UAMD-së

Erion MALAJ, Instituti Konfuci, Tiranë

Aida GOGA, Përgjegjëse e Departamentit të Filozofisë, Universiteti i Tiranës

Mariza KËRBIZI, Fakulteti i Edukimit, UAMD

Doreta TARTARI, Përgjegjëse e Departamentit të Sociologjisë, UAMD

Lekë SOKOLI, Sektori Shkencor i Filozofisë; Departamenti i Sociologjisë, UAMD

Rizvan TERSHANA, Sektori Shkencor i Filozofisë; Departamenti i Sociologjisë, UAMD

Jak SIMONI, Sektori Shkencor i Filozofisë; Departamenti i Sociologjisë, UAMD

 

Koordinatorë:

Merlina POGAZHA, kryetare  e Sektorit Shkencor të Filozofisë, UAMD

Rudina HOXHA, Sektori Shkencor i Filozofisë, Departamenti i Sociologjisë, UAMD

 

Afatet

Afati për dërgimin e abstrakteve, me rreth 200 fjalë: 26 shkurt 2018
Afati i dërgimit të punimit të plotë: 30 prill 2018

E-mail: philosophysymp.18@gmail.com;mpograzha@gmail.com; rudihoxha@yahoo.com;

 

Punimet e përzgjedhura nga komisioni shkencor do të botohen pas simpoziumit në një përmbledhje të veçantë.