Logjistikë dhe Siguri Detare


[Shkarko Kurrikulën]

OBJEKTIVAT FORMUESE DHE KARAKTERISTIKAT E PROGRAMIT TË STUDIMIT

Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit

 Masteri Profesional në LOGJISTIKË DHE SIGURI DETARE u ofron studentëve mundësinë që të thellojnë dhe zhvillojnë dijet si dhe aftësitë e e tyre profesionale në fushën e navigacionit e të menaxhimit detar, të menduarit dhe analizuarit kritik për të kuptuar sfidat në situata të ndryshme. Njëkohësisht në përfundim të këtij masteri studenti pajiset me njohuritë e nevojshme për të zbatuar ne mënyrë efektive aftësitë teknike dhe menaxheriale ne fushën e transportit detar. Kompetencat e përfituara do t’i mundësojnë studenteve të jenë të aftë të përballojnë sfidat që karakterizojnë fushën e navigimit, të logjistikës dhe të sigurisë detare.

Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin

Cikli i dytë i studimeve, Master Profesional në LOGJISTIKË DHE SIGURI DETARE ofron një drejtim të rëndësishëm për të cilin ka shumë nevojë për specialistë e analistë të aftë në fushën e ofrimit të ekspertizës në vlerësimin e indikatorëve teknike e menaxherialë në funksion të rritjes së sigurisë navigacionale dhe cilësisë së menaxhimit detar. Kuadri formues për këtë specialitet synon të ofrojë njohuri dhe kompetenca në realizimin e objektivave të politikave të sigurisë, por gjithnjë të orientuara nga aftësitë teknike si dhe në aftësitë menaxheriale të specialistëve detarë.

Mundësitë për punësim

Të diplomuarit në këtë profil punësohen në të gjithë sektorët e industrisë detare:

–           në sektorët e lundrimit detar,

–           në sektorët e menaxhimit portual,

–           në sektorët e transportit detar,

–           në sektorët e sigurisë portuale,

–           në sektorët e shërbimet detare,

–           mund të shërbejnë edhe si konsulentë, ekspertë e analistë të fushave detare

në institucionet publike, organizata ndërkombëtare dhe projekte të ndryshme sociale.