Kriteret e reja për përfitimin e bursave


Për përfitimin e bursave për vitin akademik 2018- 2019, për studentët e viteve të para që nuk kanë përfituar bursë ose nuk kanë përfituar bursë të plotë nga njësitë e qeverisjes vendore, si dhe për studentët e viteve të dyta dhe të treta që nuk kanë përfituar bursë ose kanë përfituar bursë të pjeshme nga UAMD-ja.