Rihapet thirrja për aplikim për anëtarë të propozuar nga studentët në Bordin e Administrimit


Në  zbatim të nenit “48” të ligjit 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 782, datë 26.12.2018, Udhëzimit për zbatimin e këtij Vendimi nr.322 datë 14.01.2019 dhe Urdhërit Nr. 41, datë 24.01.2019, dhe për shkak të skualifikimit për mungesë dokumentacioni ose mospërmbushje të kritereve nga ana e e kandidatëve aplikues,

UAMD rishpall thirrjen për aplikim për anëtarë përfaqësues të propozuar nga studentët në Bordin e Administrimit. Aplikimet do të pranohen jo më vonë se data 20 mars, 2019.

Për thirrjen klikoni këtu!