Invitation to tender for the position of Expert for Analysis of SMEs needs and Actual Training Offers in KETs in HISTEK project


Për informacionet e nevojshme jeni të lutur t’i referoheni dokumentacionit të mëposhtëm.