Për shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtar të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, UAMD


Për njoftimin klikoni lidhjen e mëposhtme: