Kontakte për kërkesa të natyrës akademike dhe administrative në UAMD


Të dashur studentë,

Për çdo paqartësi apo nevojë që keni për çështje akademike dhe administrative, ju lutem kontaktoni personin e kontaktit në Fakultetin ku studioni sipas listës më poshtë:

Fakulteti Kontakt për çështjet akademike Kontakt për çështjet administrative në fakultet Kontakt për bursat
Fakulteti  i Shkencave Politike Juridike Dr. Gentian Koci

gentiankoci@aol.com

Znj. Suela Kuci

elakuci123@gmail.com

Znj. Blerina Koka

blerinakoka@hotmail.com

Fakulteti  i Studimeve Profesionale Dr. Drakuli Lumi

lumidrakuli@gmail.com

Znj Evelina Kamberaj

evelina.kameraj@live.com

Znj. Etleva Laçi

dobja_etleva@yahoo.com

Fakulteti  i Biznesit Dr. Luftim Cania

luftimcania@yahoo.com

Znj. Fatjona Keta

fatjonaketa@gmail.com

Fakulteti  i Edukimit Dr. Marisa Kërbizi

marisakerbizi@yahoo.com

Znj. Xheni Gjyshi

xheni.gjyshi@yahoo.com

Fakulteti  i Teknologjisë së Informacionit Dr. Eris Zeqo

eris_zeqo@yahoo.it

 

Znj. Sonila Xoxi

xoxisonila2@gmail.com