Të dhëna progresive janar-prill 2020


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2020 – 30.04.2020