UAMD prezanton “Udhëzuesin e Karrierës”


Dita e diplomimit ose përfundimi i një cikli studimor shenjojnë fillimin e një faze të re dhe të rëndësishme në jetën e çdo universitari: kërkimin e punës suaj të parë.

Përpara se aplikimi juaj të mund të jetë i suksesshëm, lypset më së pari të ndërgjegjësoheni për veten tuaj dhe të jeni në një hap me kërkesat gjithnjë e në ndryshim të tregut të punës.

Por pavarësisht asaj çka ofron tregu, është e rëndësishme të kuptoni qartë atë që dëshironi të bëni dhe çfarë aftësish mund të ofroni për vendin e synuar të punës. Po ashtu, ju duhet të njihni rregullat dhe teknikat për të hartuar aplikimin e duhur dhe për të krijuar përshtypje bindëse në intervistë.

Bash për këto arsye, Drejtoria e Administrimit dhe Shërbimeve Akademike në Universitetin “Aleksandër Moisiu” dhe RISI Albania prezantuan sot “Udhëzuesin e Karrierës”.

Ky udhëzues do t’ju vijë në ndihmë studentëve dhe Alumni UAMD për të përfituar maksimumin në çdo situatë që iu paraqitet në tregun e punës dhe për t’iu shërbyer si shtysë për një fillim të mbarë. Udhëzuesi përmban këshilla dhe motivimin që kërkohet për të vlerësuar situatën tuaj të tanishme dhe mundësitë profesionale, si dhe ofron një sërë sugjerimesh lidhur me procesin e aplikimit. Informacioni dhe ushtrimet në të iu vlejnë studentëve edhe për t’u përgatitur për këshillimin e personalizuar nga punonjësit e Zyrës së Karrierës në universitet.

Udhëzuesi është bazuar në përvoja të mira ndërkombëtare. Përgatitja e tij u mundësua falë mbështetjes nga RisiAlbania, një projekt i “Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim” dhe i zbatuar nga “Helvetas” dhe “Partnerët Shqipëri”.

Më shumë për Karriera UAMD!

Këshillimi, orientimi dhe seminaret e Karriera UAMD ndihmojnë studentët të qartësojnë qëllimet akademike dhe të karrierës, të krijojnë plane të karrierës, të zhvillojnë aftësitë e kërkimit të punës dhe të bëjnë një kalim të suksesshëm nga universiteti drejt tregut të punës. Përmes bashkëpunimit të ngushtë me departamentet e Universitetit, Qendra asiston studentët në zhvillimin dhe artikulimin e përvojave bashkëkurrikulare, që do t’i ndihmojnë ata të jenë konkurrues në përpjekjet e tyre për të ndërtuar një karrierë të suksesshme.

Kontakt: karriera@uamd.edu.al