Të dhëna progresive janar-maj 2020


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2020 – 31.05.2020