Të dhëna progresive janar-gusht 2020


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2020 – 31.08.2020