Formular Aplikimi për përjashtim/reduktim nga pagesa e tarifës së shkollimit, viti akademik ’20-’21


Formular Aplikimi për përjashtim të plotë nga detyrimi për pagesën e tarifës së shkollimit për studentët e  ciklit të parë Bachelor, me kohë të plotë, të cilët i përkasin kategorive në nevojë, për vitin akademik 2020-2021

  • Ky formular duhet të plotësohet dhe nënshkruhet nga studenti që aplikon për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës së studimit. Formulari, i shoqëruar me dokumentat përkatëse, duhet të dorëzohet dorazi ose ne postë pranë Fakultetit përkatës.
  • Për Fakultetin e Biznesit duhet të dorëzohet te Specialisti i Financës në G2, Kampus (Anila Velja)
  • Për Fakultetin e Edukimit duhet të dorëzohet te Specialisti i Financës në G1, Kampus (Blerta Beja)
  • Për Fakultetin e Shkencave Politike – Juridike duhet të dorëzohet te Specialisti i Financës në G2, Kampus (Taulant Hoxha)
  • Për Fakultetin e Studimeve Profesionale duhet të dorëzohet te Specialisti i Financës në Currila (Denisa Jaho)
  • Për Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit duhet të dorëzohet te Specialisti i Financës në Currila (Sivi Asllani)
  • Vëmendje: Ky formular duhet plotësuar vetëm nga studentët që vijnë nga kategori në nevojë, ndërsa studentët me mesatare mbi 9 nuk e plotësojnë formularin pasi për ta lista emërore do të vijë zyrtarisht nga sekretaria mësimore.
  • Afati i dorëzimit: 25.12.2020
  • Formular për përjashtim nga tarifa 2020-2021 (Bachelor)

FORMULAR APLIKIMI PËR REDUKTIM NË MASËN (50 %) NGA DETYRIMI PËR
PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE
ME KOHË TË PLOTË, TË CILËT I PËRKASIN KATEGORIVE NË NEVOJË, PËR VITIN