Gjithçka mbi tarifat, përjashtimin nga tarifat dhe bursat


Faturat për arkëtimin e tarifës së studimit për vitin akademik ’20-’21

Faturat për arkëtimin e tarifës së studimit për vitin akademik ’20-’21

Formular Aplikimi për përjashtim nga pagesa e tarifës së shkollimit, studentët Bachelor
Formular Aplikimi për reduktimin e pagesës se tarifës së shkollimit, studentët Master

Formular Aplikimi për përjashtim nga pagesa e tarifës së shkollimit, viti akademik ’20-’21

Mbi aplikimet për bursë për studentët e Bachelor dhe studentët e programeve profesionale

Mbi aplikimet për bursë për studentët e Bachelor dhe studentët e programeve profesionale