Thirrje për aplikim nga AKKSHI


Bazuar në vendimmarrjen e Bordit të Administrimit të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) hapen thirrjet për:

–          “Shprehje interesi për ekspertë të komisioneve të vlerësimit teknik të projekteve në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”.

–          Thirrja për aplikim për projektet kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKZH) për periudhën 2021-2023.