Ndarja e Gjetjeve Rajonale mbi Përdorimin e AR / VR në Metodologjitë e Mësimdhënies


Në datat 25-56 shkurt, 2021, në kuadër të projektit “Përshpejtimi i Modernizimit të Universitetit në Ballkanin Perëndimor përmes Teknologjisë Virtuale” (Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies – VTech) u organizua punëtoria “Ndarja e Gjetjeve Rajonale mbi Përdorimin e AR / VR në Metodologjitë e Mësimdhënies”. Në to morën pjesë virtualisht rreth 30 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe Europa.

Në këtë seminar u ndanë rezultatet rajonale mbi përdorimin e teknologjive virtuale në Ballkanin Perëndimor. Pjesëmarrësit gjithashtu diskutuan në lidhje me planet dhe aktivitetet e ardhshme në të Projektit VTech.

Ditën e parë Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Universiteti Polis, Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Evropës Juglindore ndanë gjetjet e tyre mbi përdorimin e teknologjive virtuale në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Të gjitha prezantimet dhe diskutimet që pasuan u ofruan të gjithë partnerëve një pasqyrë gjithëpërfshirëse të përdorimit të teknologjive virtuale në metodat e mësimdhënies në vendet përkatëse.

Dita e dytë e punëtorisë ishte plot me diskutime mbi aktivitetet e projektit dhe mbi idenë e organizimit të një Shkolle Verore.

Një përmbledhje të gjetjeve mund ta gjeni këtu!

Sharing Regional Findings on the Use of AR/VV in Teaching Methodologies

On February, 25-26 2021, Accelerating Western Balkans University Modernization by Incorporating Virtual Technologies (VTech Project) organised a workshop on ‘Sharing Regional Findings on the Use of AR/VR in Teaching Methodologies’. Around 30 participants joined the meeting virtually from both Albania and Europe.

In this workshop regional results on the use of virtual technologies in Western Balkans were shared. Participants also discussed about future plans and activities related to VTech Project.

On the first day Aleksandër Moisiu University, Polis University, University of Prishtina and South East European University shared their findings on the use of virtual technologies in Albania, Kosovo and Northern Macedonia. All presentations were followed by discussions and questions providing to all partners a comprehensive overview on the use of VR teaching methodologies in the respective countries.

The second day of the workshop was full of discussions on project activities and on the idea of organising a Summer School.

A summary of the Findings on the Use of AR/VR in Teaching Methodologies’ in WB can be found here!