Zgjidh Departamentin e Teknologjisë së Informacionit në UAMD 


Departamenti i Teknologjisë së Informacionit është një nga tre njësitë bazë të Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit – UAMD. Ky departament garanton cilësinë dhe plotësimin e standardeve akademike për programet e studimit “Teknologji Informacioni”, “Sisteme Informacioni” dhe “Multimedia dhe Televizion Digjital”.
 
Departamenti ka kurrikula bashkëkohore, mbështet dhe zhvillon aktivitete shkencore për staf dhe studentë, si dhe bashkëpunon me institucionet publike dhe sipërmarrjen për punësimin e të diplomuarëve të tij.
 
Ndiqni ftesën që kanë për maturantët Dr. Luçiana Toti, alumni Brolin Dakoli dhe studenti Edison Plaku.