Të dhëna progresive për periudhën janar-qershor 2021


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën 01.01.2021 – 30.06.2021.