Të dhëna progresive për periudhën janar-tetor 2021


Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën janar-tetor 2021.