Administrata


 

Administrator  
Gerald Çeka geraldceka@uamd.edu.al
Drejtoria  Administrimit Financiar                           
Drejtor                                Etleva Laçi etlevalaci@uamd.edu.al
Drejtoria e Investimeve dhe Prokurimeve Publike  
Drejtor                                Aldo Çelaj aldocelaj@uamd.edu.al
Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme 
Drejtor                                Vilson Xhaferraj vilsonxhaferraj@uamd.edu.al
Drejtoria e Administrimit dhe Shërbimeve Akademike
Drejtor                                Xhafer Rakipllari xhaferrakipllari@uamd.edu.al
Drejtoria e Auditimit të Brendshëm                       
Drejtor                                Shkëlqim Sula shkelqimsula@uamd.edu.al
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike                     
Drejtor                                Blerina Koka blerinakoka@uamd.edu.al
Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Drejtor                                Dorinela Çupi dorinelacupi@uamd.edu.al
Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve të Cilësisë
Drejtor                                Spiro Paço spiropaco@uamd.edu.al
Qendra për Kërkim dhe Ekselencë                                                                          
Drejtor                                Alketa Marku  markualketa@gmail.com
Qendra e Trashëgimisë Kulturore Mesjetare     
Drejtor                                Ols Lafe olslafe@uamd.edu.al