Administrata


Rektor                  

Prof. Dr. Kseanela Sotirofski        kseanelasotirofski@uamd.edu.al

Zv/Rektorë                         

Kërkimi Shkencor             Prof. Dr. Lekë Sokoli                          lekesokoli@uamd.edu.al

Çështje mësimore             Prof. As. Dr. Elton Noti                    eltonnoti@uamd.edu.al

Çështje institucionale      Prof. As. Dr. Lavdosh Ahmetaj        lavdoshahmetaj@uamd.edu.al

 Administrator                                                                  

Gerald Çeka                       geraldceka@uamd.edu.al

Drejtoria  Administrimit Financiar                           

Drejtor                                Etleva    Laçi                                       etlevalaci@uamd.edu.al

Drejtoria e Investimeve dhe Prokurimeve Publike

Drejtor                                Aldo       Çelaj                                     aldocelaj@uamd.edu.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme 

Drejtor                                Vilson    Xhaferri                                vilsonxhaferri@uamd.edu.al

Drejtoria e Administrimit dhe Shërbimeve Akademike

Drejtor                                Xhafer  Rakipllari                              xhaferrakipllari@uamd.edu.al

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm                       

Drejtor                                Shkelqim             Sula                        shkelqimsula@uamd.edu.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Juridike                     

Drejtor                                Blerina  Koka                                      blerinakoka@uamd.edu.al

Drejtoria e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Drejtor                                Dorinela               Çupi                       dorinelacupi@uamd.edu.al

Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve të Cilësisë

Drejtor                                Spiro      Paço                                      spiropaco@uamd.edu.al

Qendra për Kërkim dhe Ekselencë                                                                          

Drejtor                                Mit`hat Mema                                    mithatmema@uamd.edu.al

Qendra e Trashëgimisë Kulturore Mesjetare     

Drejtor                                Ols          Lafe                                       olslafe@uamd.edu.al