Shqipe Xhaferri


Dr. Shqipe Xhaferri është lektore në Departamentin e Financë -Kontabilitetit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës (Bachelor në Ekonomi Agrare), nga Universiteti Bujqësor i Tiranës (MSh në Ekonomik) dhe Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës (Doktoratë në Shkenca Ekonomike).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e lektores në Departamentin e Menaxhimit.

Dr. Xhaferri është autor/autore dhe bashkë-autor i disa teksteve dhe më shumë se 18 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kèrkimet dhe artikujt e saj fokusohen nè standardet kombètare dhe ndèrkombètare tè kontabilitetit si: The effect of tax reporting in financial reporting, Academic Journal of Business, Aministration, Law and Social Sciences, Reassessment of fixed assets, Mediterranean Journal of Social Sciences, The role of credit market in financing the economy, International Journal of Economics, Commerce and Management The challenges of implementation of accounting standards in Albania, Economic Policy and EU Integration, The role of small business in the economy, Economics, management, law: Innovation strategy, Impact of liability of financial crisis economists, Reformat në ekonomi dhe drejtësi kusht dhe sfidë për perspektivat europiane të Shqipërisë, Albanian development and economic indicators, The teacher of the future.

Publikimet e tij/saj ndër të tjera përfshijnë 11 artikuj në (2016), 5 artikuj në (2013), 2 artikuj në (2011).