Menaxhim Marketing


Master Profesional në Menaxhim Marketing

[Shkarko Kurrikulën]

 

Përshkrimi i Programit Master Profesional Menaxhim Marketing

Ky program është i projektuar për të transmetuar tek studentët aftësitë profesionale të nevojshme në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm në tregun  e punës. Programi i Studimit në MP “Menaxhim Marketingu” krijon një sërë mundësish për të bërë karrierë në fushën profesionale .Njëkohësisht, mundëson punësimin në sektorin privat dhe publik, pasi programi krijon njohuri të plotë mbi fushën e marketingut të biznesit/institucionit dhe zgjidh problematikat dhe zhvillimet e tyre.

Programi i studimit Master Profesional në “Menaxhim Marketing” bazohet në një proçedim analitik  dhe intuitiv të proçesit të menaxhimit në kushte risku dhe pasigurie si dhe ofron një ndërthurje të shkencave të sjelljes me disiplinat sasiore. Nëpërmjet këtij programi studimi synohet që studenti të arrijë të njihet me konceptet bazë të menaxhimit, teknikat dhe kriteret e marrjes së vendimeve. Kështu, studenti duhet të njohë dhe kuptojë si zhvillohen hap pas hapi të gjitha stadet që çojnë në menaxhimin e suksesshëm të një organizate

Pse duhet të studioni në këtë program?

Masteri Profesional në Marketing është dizenjuar për përgatitjen e studentëve për të performuar me cilësi të lartë dhe me sukses në tregun e punës. Qëllimi i këtij programi është të përgatisë profesionistë me kualifikimin e duhur dhe me njohuritë e thelluara në fushën e marketingut. Zhvillimet në sektorin e marketingut po ecin me hapa të shpejtë dhe janë komplekse. Studentët e diplomuar në këtë fushë duhet të jenë të aftë të kuptojnë, të analizojnë dhe t’i paraprijnë këtyre zhvillimeve; Të zhvillojnë aftësinë për të ndërtuar dhe vlerësuar raporte ekonomike dhe marketing. Programi synon të pajisë studentin me njohuritë praktike mbi shkencën e marketingut; Të pajisë studentin me kompetencat e duhura operative-praktike për analizën e realitetit të biznesit dhe jo vetëm, në të cilin operojnë aktorët e tregut; Të krijojë hapësirat e nevojshme për kualifikimin e mëtejshëm akademik dhe profesional të studentëve, duke zgjeruar mundësitë e tyre për përshtatjen me tregun e punës; Të zhvillojnë aftësinë e zhvillimit të fushatave marketing, etj.

Objektivat kryesore formuese të programit të studimit Master Profesional “Menaxhim Marketing” janë që studentët :

  1. Të përgatiten si profesionistë në fushën e drejtimit marketing, në përzgjedhjen e alternativave të marketimit dhe të mënyrave më të mira për menaxhimin e tyre.
  2. Të zhvillojnë aftësinë për të ndërtuar dhe vlerësuar raporte ekonomike dhe marketing.
  3. Të njihen dhe të aftësohen në njohjen e sistemit marketing në nivel ndërkombëtar.

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Masteri Profesional në Marketing është dizenjuar për përgatitjen e studentëve për të performuar me cilësi të lartë dhe me sukses në tregun e punës.  Të diplomuarit mund të punojnë në sektorin publik dhe privat. Studentët kanë mundësi të eksperimentojnë drejtime të ndryshme karriere. Programi Master Profesional në “Menaxhim Marketing” zhvillon një sërë aftësish, si ato praktike, menaxheriale dhe komunikuese, më qëllim menaxhimin marketing në kompanitë private apo publike. Njohuritë e marra janë të formimit të përgjithshëm teorik në fushën e shkencave ekonomike. Në përfundim të programit, studenti përfiton njohuri dhe aftësi  për t’u punësuar si: menaxher marketingu apo drejtues në sektorin privat dhe publik, specialist në menaxhimin e shitjeve, specialist në menaxhim marketing, specialist në komunikim, specialist në menaxhimin e mediave, specialist pranë zyrave të marrëdhënieve me publikun, menaxher produkti, mundësi për të zhvilluar studime të avancuara në këtë fushë, etj.