Menaxhim Marketing


Bachelor në Menaxhim Marketing SHQIP

[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Bsc. “Menaxhim Marketing”

Programi studimit “ Menaxhim Marketing” ofron si njohuri bazë për studentët, ashtu edhe njohuri të veçanta, profesionale të lidhura me programin e studimit të cilin ndjek studenti. Qëllimi i programit të studimit “Menaxhim Marketing” është të kualifikojë individët, duke iu përgjigjur kushteve të ekonomisë së tregut. Ndryshimet e herëpashershme në tregun e punës, së bashku me procesin e globalizimit, kërkojnë specialistë të kualifikuar në të gjitha fushat e menaxhimit. Ky program është i projektuar për të transmetuar tek studentët aftësitë profesionale të nevojshme në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm në kërkimin e punës. Programi i Studimit në Bsc. “Menaxhim Marketingu” krijon një sërë mundësish për të bërë karrierë në fushën profesionale dhe akademike. Njëkohësisht, mundëson punësimin në sektorin privat dhe publik, pasi programi krijon njohuri të plotë mbi fushën e marketingut të biznesit/institucionit dhe zgjidh problematikat dhe zhvillimet e tyre.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Qëllimi i këtij programi është të përgatitë profesionistë me kualifikimin e duhur dhe me njohuritë e mjaftueshme në fushën e marketingut. Zhvillimet në sektorin e marketingut po ecin me hapa të shpejtë dhe janë komplekse. Studentët e diplomuar në këtë fushë duhet të jenë të aftë të kuptojnë, të analizojnë dhe t’i paraprijnë këtyre zhvillimeve. Të zhvillojnë aftësinë për të ndërtuar dhe vlerësuar raporte ekonomike dhe marketing. Të pajisë studentin me njohuritë teorike mbi shkencën e marketingut duke i integruar këto njohuri me praktikën. Të pajisë studentin me kompetencat e duhura operative-praktike për analizën e realitetit të biznesit, dhe jo vetëm, në të cilin operojnë aktorët e tregut. Të krijojë hapësirat e nevojshme për kualifikimin e mëtejshëm akademik dhe profesional të studentëve, duke zgjeruar mundësitë e tyre për përshtatjen me tregun e punës. Të zhvillojnë aftësinë e zhvillimit të fushatave marketing, etj.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Programi Bachelor në “Menaxhim Marketing” zhvillon një sërë aftësish, si ato praktike, menaxheriale dhe komunikuese, më qëllim menaxhimin marketing në kompanitë private apo publike. Njohuritë e marra janë të formimit të përgjithshëm teorik në fushën e shkencave ekonomike. Në përfundim të programit, studenti përfiton njohuri dhe aftësi  për t’u punësuar si: menaxher marketingu apo drejtues në sektorin privat dhe publik, specialist në menaxhimin e shitjeve, specialist në menaxhim marketing, specialist në komunikim, specialist në menaxhimin e mediave, specialist pranë zyrave të marrëdhenieve me publikun, menaxher produkti, mundësi për të zhvilluar studime të avancuara në këtë fushë, etj.