Denada Berberi


Phd candidate Denada (Liça) Berberi është lektore në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti i Romës “La Sapienza”, Itali (Bachelor në “Menaxhim, Zhvillim Ekonomiko-Financiar dhe e Drejta e Ndërmarrjes”), nga Universiteti  i Romës “La Sapienza”, Itali (MSh në “Ekonomi, Financë dhe e Drejta e Ndërmarrjes”) dhe Universiteti i Padovës, Itali (Doktoratë në process në Menaxhim).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e financieres në kompaninë “Shtaro” shpk (import-export), Durrës.

Phd Berberi është autore dhe bashkë-autore e disa teksteve dhe më shumë se 9 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë:

  • “Off-shoring of manufacturing SMEs: The impact of knowledge management on firm performance” (Conference ASECU, May19-20, 2017)

 

  • “Family firms now need professional management: The case of Albania’s business development”, International Journal of Economics, Commerce and Management, (2016), Vol.4 (8), 130-141