Drejtimi i SME-ve


 

[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Master Profesional “Drejtimi i SME-ve”

Zhvillimi i vrullshëm i sektorit privat në Shqipëri dhe karakteristika të tjera të tij bëjnë të mundur që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të marrin një rol vendimtar në zhvillimin ekonomik të vendit. Rritja e rivalitetit konkurues në lloje të ndryshme industrish kërkon menaxherë të kualifikuar të aftë të marrin vendime efikase. Ky program studimi është i projektuar për të transmetuar tek studentët njohuritë e nevojshme teorike dhe praktike për të menaxhuar suksesshëm organizatat e vogla dhe të mesme në sektorin privat, në mënyrë të tillë që të arrihen objektivat organizative, përmes vlerësimit të treguesve bazë të menaxhimit dhe implementimit të përgjigjeve të duhura në bazë të vlerësimit të tyre. Programi i Studimit në Master Profesional “Drejtimi i SME-ve” krijon një sërë mundësish për të bërë karrierë në fushën profesionale.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?  

Qëllimi primar i këtij programi studimi është njohja e studentëve me konceptet dhe teknikat e menaxhimit bashkëkohor të biznesit të vogël dhe të mesëm. Përmes kombinimit të njohurive teorike me raste studimi, studentit i mundësohet të njohë hap pas hapi të gjitha aspektet e menaxhimit të SME-ve. Kështu, ai fiton kompetencat e nevojshme për të përmirësuar pozicionin strategjik dhe konkurues të organizatës, organizuar në mënyrë efikase proceset organizative, inovuar dhe favorizuar ndërkombëtarizimin, si dhe për të nisur e menaxhuar një biznes të ri. Për më tepër, studenti zhvillon njohuritë menaxheriale të nevojshme për njohjen e situatave kritike, identifikimin dhe zbatimin e masave të ndryshme për rimëkëmbjen e SME-ve apo rritjen e mëtejshme të tyre.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?  

Programi Master Profesional në “Drejtimi i SME-ve” ofron njohuri të mira në fushën e menaxhimit duke rritur mundësitë për karrierë profesionale. Të diplomuarit mund të punësohen në biznese të vogla apo të mesme, në industri e nivele të ndryshme hierarkike apo të jenë ata vetë sipërmarrës. Ndër të tjera, në përfundim të programit studenti mund të punësohet si: drejtues i nivelit të lartë në sektorin privat, drejtues apo specialist në menaxhimin e operacioneve, drejtues apo specialist në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxher ose specialist në projekte, specialist në komunikim, etj.