Erisa Musabelli


Phd.Cand Erisa MUSABELLI është lektore në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Bujqësor I Tiranës (Bachelor në AGB), nga Universiteti  Bujqësor I Tiranës (MSh në Menaxhim Administrim Ndërmarrje) dhe Universiteti Universiteti  Bujqësor I Tiranës (Doktoratë në AGB).

Më pare ajo ka mbajtur pozicionin e specialistes  në deparatamentin e dëmeve në kompaninë e sigurimeve SIGAL.

Phd.Cand Erisa MUSABELLI  ështe pjesë e publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë : Modelimi i menaxhimit të njohurive ndërmjet lektorëve në Universitetin “Aleksandër Moisiu”Durrës.Revista “Ekonomia dhe AGB” (2012 ),Public enterprises privatization,the costs and benefits(Albania Case),European Journal Of Social Sciences Education and Reserch. (2014) , ), Does the forecast managerial effect in organizational performance? ” Knowledge International Journal and Applicative ,Banko,Bulgaria,(2015).Is privatization a solution for performance problems in public enterprises? 7-th International Scientific ConferenceEconomic Policy And EU Integration, Durres University,Albania, (2016)