Gaqo Tanku


Prof. Ass. Dr. Gaqo Tanku është lektor në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai/Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti Manchesterit ne Mbreterine e Bashkuar (MSh në Zhvillimin e Burimeve Njerezore), nga Universiteti i Tiranes (Doktoratë në Fushen Ekonomike), dhe Universiteti “Aleksander Moisiu (Profesor i Asociuar).

Më parë ai/ajo ka mbajtur pozicionine te ndryshme ne strukturat e Ministrise se Mbrojtjes (Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Drejtorine e Planifikimit te Mbrojtjes (J-5).

Prof.Ass.Dr. Gaqo Tanku është autor i Sjelljes Organizative dhe më shumë se 15 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij ndër të tjera përfshijnë: Efektet e Menaxhimit te Performances per Motivimin e Punonjesve dhe vecanerisht ne Qendrat Universitare per integrimin e Profesionisteve te rinj. Meritokracia –Kriteri i vetem per te patur nje Administrate Profesionale ne Sherbimin Civil (2013), Krijimi i Qendrave te Vleresimit, menyra me e mire per te rekrutuar stafin e duhur dhe zhvilluar karieren e tyre bazuar ne Meritokraci, Menaxhimi i Dijes (KM) – domosdoshmeri ne Boten e Informacionit (2009), Politikat Ekonomike dhe integrimin ne EU, Eksperiencat ne matjen e Kenaqesise ne Pune nga Studentet. Implementimi I teorise se Mesimit te te Rriturve, Politikat dhe Praktikat (2005).