Oliana Sula


PhD Candidate Oliana Sula është lektore në Departamentin e _Menaxhimit, Fakulteti i Biznesit,  në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai/Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Lumière Lyon II (Bachelor në Shkenca Ekonomike dhe menaxhimi), nga Institut D’Administration des Entreprises Universiteti “Jean Moulin” Lyon III (MSh Menaxhim Ndërkombëtar) dhe Estonian Business School (Doktoratë në Menaxhim).

Më pare ajo ka mbajtur pozicionin e Junion Consultant dhe Lektores full time dhe part-time  në Francë dhe Shqipëri.

PhD Candidate. Sula është autore dhe bashkë-autore më shumë se 6 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë ___Book Chapter :Sula.O, Elenurm.T, Strategic role of Social networking Knowledge management competencies for future entrepreneurs, IG Global Disseminator of Knowledge.______  (2017), ____Sula.O (2017) policy brief ” Improving Cybersecurity education strategy in Albania, how to apply lessons learned from Estonia” _____ (2017), ______Non Formal Education Reloaded __  (2017)Entrepreneurial learning barriers and entrepreneurial learning orientation in online social networks a comparative study between Albanian,Argentinian and Estonian Students(2016), Sula.O, Elenurm.T, Shaqiri.G,Social networking strategies for innovative capacity building and learning in student knowledge networks: A comparison between Estonia and Albania(2015),Shaqiri. G, Sula.O, “ The role of networks in Entrepreneurial Culture(2014).