Alba Ramallari


Dr. Alba RAMALLARI është lektor në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në Ekonomiks, nga Universiteti  Tiranës, Fakuleti I ekonomisë, Master në Studime Ekonomike Europiane dhe Universiteti Tiranës, Fakultei I Ekonomisë, Dokoraturë në Ekonomiks.

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e  Lektore e ftuar në UAMD dhe në UT, Fakulteti i Ekonomisë ku vazhdon ende.

Dr. RAMALLARI është autore dhe bashkë-autore në disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë Journal of US-China Public Administration, Unemployment in Transition Countries: The Albanian Case (2010), Revista shqiptare social ekonomike, Albanian socio economic review, Borxhi publik dhe Borxhi familjar (2015), Public Investment Growth (NiṤ, Serbia 2016), Urban Development (EBEEC 2017), Sustainable development (ASECU 2017).