Alma Zisi


Dr. Alma ZISI është lektore në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në Ekonomiks, nga Universiteti  Tiranës, Fakuleti i Ekonomisë, Master në Studime Ekonomike Europiane si vazhdim i studimeve në Ekonomiks dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Fakultei i Bisnesit, Dokoraturë në Shkenca Ekonomike.

Dr. Zisi është autore dhe bashkë-autore në disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë Mediterranean Journal of Social Sciences, “Approach of investment firms in Albania” (20014), Scientific Journal Economics and Finance, “A review of theories of FDI” (2014), Academic Journal of Interdisciplinary Studies, “Albania Apparel Industry and its characteristics of development“(2015), Academic Journal of Interdisciplinary Studies, The impact of foreign direct investment in the Western Balkans (2016), ° International Conference on Humanities and Social Sciences, International trade theory: A reviw  of the literature, 6. (2016), ASECU dhe Universiteti Aleksander Moisiu, Durres, “Problems of youth unemployment in Albania” (2017), University of Maryland College Park, ESSIC,MD, USA; 7th-international-conference-of-ecosystems-tirana-albania, June 2-5, 2017, “The impact of good urban solid waste management in Albania`s economic development” (2017)