Ekonomi Biznesi


 Diplomë e Ciklit të Dytë të Studimeve, Master Shkencor në Ekonomi Biznesi (Shqip)

[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit MSc. në “Ekonomi Biznesi”

Masteri Shkencor në “Ekonomi Biznes” zhvillohet në dy vite akademike ose 4 semestra. Për çdo kurs të frekuentuar dhe kompletuar me notë kaluese studenti vlerësohet me një numër kreditesh ECTS (Sistemi Europian i Trasferimit të Krediteve) gjithashtu, edhe me kredite të sistemit Amerikan.

Për të përfunduar ciklin e studimeve të nivelit të dytë (Master of Science), është e detyrueshme të regjistrohesh në të paktën katër semestra dhe të vlerësohesh me 120 ETCS kredite. Këto kredite përbëhen respektivisht prej 10 kreditesh nga lëndë të formimit të përgjithshëm, 50 kredite në lëndë të formimit ekonomik që karakterizojnë programin, 10 kredite në lëndë të ngjashme dhe/ose të integruara me ato të formimit ekonomik, 20 kredite në lëndë me zgjedhje duke përfshirë këtu edhe gjuhën e huaj dhe 30 kredite përgatitja e tezës në fund të programit.

 

Pse duhet të studiojmë në këtë program?

Studimi në këtë program ju bën më të specializuar në tregun e punës në drejtime të ndryshme. Ju do të pajiseni me njohuri më të thella në fushën ekonomike; ju do të jeni në gjendje të kuptoni, përshkruani dhe përdorni teorinë ekonomike në një nivel të lartë akademik; ju do të jeni në gjendje të jepni një shpjegim më profesional të fenomeneve ekonomike aktuale që kalon ekonomia jonë; ju do të jeni në gjendje të bëni analiza kosto-përfitim për të ndihmuar vendimmarrësit që të zgjidhin probleme në nivel mikro dhe makro.

Gjithashtu, pasja e një diplome Master Shkencor në “Ekonomi Biznes” të mundëson studimet në ciklin e tretë, PhD. program, në degë si Ekonomi, Financë, Marketing, Manaxhim, Juridik, etj.

  

Ku mund të punësohemi pas përfundimeve të studimeve?

Në situatën e zhvillimit ekonomik që vendi ynë po kalon ka ardhur duke u rritur shumë kërkesa për ekonomistë profesionistë. Aktualisht, për studentë me diplomë Master Shkencor në “Shkenca Ekonomike” ka mundësi karriere të shumta në fusha të ndryshme të tilla si: këshilltar në firma private duke zgjidhur probleme, të tilla si: “A do të duhet të investojmë në turizëm apo në bujqësi” ose “Si të bëjmë konsumatorin të blejë më shumë nga produktet tona”; Administratë shtetërore,  duke dhënë zgjidhje për probleme të  tilla si: “Rritja e performancës së administratës publike” ose “Rritja e investimeve të huaja në vendin tonë”; Politikë, shumë politikanë janë me formim ekonomik dhe puna e tyre e përditshme është të vendosin se cilat ligje duhet të implementohen për të pasqyruar propozimet e qeverisë, publikut ose të aktorëve të tjerë; Sektorin financiar, pozicione të ndryshme pune në banka, institucione mikrokrediti, agjenci sigurimesh ku jepni zgjidhje pyetjeve, të tilla si: “Si të  rrisim portofolin e huadhënieve” ose “Në cilin aktiv duhet të investojmë” ose “Si të masim nivelin e riskut”; Mësimdhënie dhe punë kërkimore, ju mund të punoni si lektor për lëndë ekonomike dhe/ose kontribuoni në punë kërkimore shkencore.