Ekonomi Biznesi


 Diplomë e Ciklit të Dytë të Studimeve, Master Shkencor në Ekonomi Biznesi (Shqip)

[Shkarko Kurrikulën]

Masteri Shkencor në Ekonomi Biznes është një nga programet më atraktive të diplomimit pasi ofron një mundësi unike për të studiuar çështje të rëndësishme ekonomike.  Është program i avancuar i studimeve universitare, me një kurrikul bashkëkohore në ndihmë të studentëve për t’i përgatitur ata për tregun e punës. Gjatë studimeve Master, studentët do të hulumtojnë dhe analizojnë çështje ekonomike nëpërmjet analizës së të dhënave me modele ekonometrike dhe statistikore.

Gjatë programit dyvjeçar, studentët do të punojnë me teori dhe metoda në lidhje me lëndët si: ekonomiksi menaxherial, ekonomiks i çështjeve sociale, ekonomiksi ndërkombëtar, i tregut të punës, mikroekonomi dhe makroekonomi e avancuar etj. Metodat e mësimdhënies ndryshojnë në varësi të lëndës dhe aktivitetit të të nxënit. Studentët janë gjithmonë të ftuar në mënyrë aktive për të marrë pjesë në diskutime dhe për të kontribuar në përvojën e të nxënit në auditor. Masteri Shkencor në Ekonomi Biznes është dizenjuar në mënyrë të tillë që t’ju mundësojë studentëve të analizojnë dhe të rekomandojnë zgjidhjen e fenomeneve dhe proceseve ekonomike.

Programi Master Shkencor në Ekonomi Biznes u drejtohet të sapodiplomuarve në studimet bachelor të cilët kanë filluar karrierën apo janë në pritje të fillimit të punës, të punësuarve me profil ekonomiks apo edhe fushave të tjera, që shprehin gatishmëri dhe interes për këtë program me qëllim të avancimit të tyre në karrierë. Fokusi i tij janë studentët që kanë kryer me sukses studimet bachelor në këtë program. Programi është i ndërtuar në atë mënyrë që t’i integrojë edhe studentët e fushave të tjera të ekonomisë apo të profileve të tjera.

Pse duhet të studioni në këtë program?

Objektivi kryesor i programit master në Ekonomiks është që të shpërndajë njohuri, të zhvillojë aftësitë teorike dhe analitike të studentëve dhe të sigurojë ekspertë të ardhshëm, me kompetencë dhe aftësi të kërkuara nga zhvillimi bashkëkohor ekonomik dhe ekonomia e tregut. Për më tepër, ky program synon të përgatisë studentët që:

  • Të kuptojnë në një nivel më të avancuar mekanizmat kompleks ekonomikë që karakterizojnë shoqëritë moderne;
  • Të aplikojnë teorinë dhe metodat në një nivel më të avancuar për fusha të zgjedhura të ekonomisë (p.sh. treg të punës, sektorin publik, në tregtinë ose financat ndërkombëtare) përmes kërkimeve të pavarura.
  • Të identifikojnë, përpilojnë, interpretojnë dhe analizojnë të dhënat sasiore dhe cilësore ekonomike duke shprehur marrëdhëniet midis koncepteve përmes grafikëve, analizave statistikore dhe ekonometrike.
  • Të kenë aftësi që të përdorin argumente në praktikë, të bazuara në teorinë ekonomike, që të jenë në gjendje të formulojnë rekomandime për marrjen e vendimeve në sektorin publik dhe privat si dhe aftësi që të analizojnë efektet e politikave.
  • Të transferojnë ekspertizë në një sërë fushash studimi në shkenca ekonomike.
  • Të transferojnë kompentencat në aspektin teorik dhe empirik nga bazat deri tek aplikimet e politikave ekonomike.
  • Të pajisen me njohuri rreth instrumentave të nevojshëm për ndjekjen e një program Doktoratë në Shkenca Ekonomike.

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve

Programi i studimeve Master Shkencor në Ekonomi Biznes, ka si qëllim të formojë specialistë kërkimorë dhe me profil shkencor Ekonomik, si vazhdim i studimeve Bachelor. Një diplomë universitare Master në Ekonomi Biznes do t’u vlejë studentëve për tregun e punës si në sektorin publik ashtu edhe atë privat, sepse ekziston një nevojë e madhe për specialistë brenda fushës së ekonomiksit. Ky program do t’i kualifikojë e orientojë ata drejt konsulencës ekonomike e sektorit financiar. Të diplomuarit mund të punësohen në institucione shtetërore në nivel qendror dhe lokal, në Bankën e Shtetit, bankat e nivelit të dytë, institucionet  Financiare,  institucione të sektorit publik dhe privat, në organizata qeveritare ose jo qeveritare që merren me projekte në fushën e Ekonomiksit, në korporata të mëdha, të mesme dhe të vogla etj.