Servete Gruda


Prof. Dr. Servete  Gruda  është lektore në Departamentin e Shkencave Ekonomike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Tiranes, Fakulteti i Ekonomise (Ekonomist i specializuar per Ekonomi Politike), Doktorate ne Ekonomiks nga FEUT dhe nje dipllome ne MBA nga Universiteti Nebraskes

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e Komisioneres  në Autoritetin Shqiptar te Konkurrences.

Prof. Dr. Servete Gruda eshte bashkë-autor i nje teksti, Hyrje ne Ekonomi Ushtrime SHBLU 2001 dhe më shumë se 30  publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë: “Partneriteti Publik Privat perkundrejt Koncensioneve dhe e drejta e konkurrences- rasti i Shqiperise”, Botimet KLSH,ISSN 2308-6106 (2016);  “Effects of Mergers and Acquisitions in market structure and their control-Albanian Case” Journal of US-China Administration, ISSN 1548-6591 USA, faktor impakti: 2 (2012); ” E-Commerce application and business profits” ESJ, ISSN 1857-7431, impact factor 2011:1 (2011); “Competition, Efficiency  and Stability in  Albanian Banking System” Journal SHU, Constanzia, Romania, volume 2, Nr 3  (2010); ”Interaction between competition and regulation at mobile telephony market”, konference ndekombetare: Globalization and Sustainable Development, FE UT, (2011);  “Giornnata di studi italo-albanese”, Facolta di Economia della Sapienza Universita, Roma, “Enforcement of competition Law and Policy in Republic of Albania”(2010); ”Indikatoret sintetik te zhvillimit te qendrueshemekonomik-Kursimet Genuine”, konference shkencore: Ekonomia ne Proceset Transformuese, FEUT (2004)