Brunilda Liçaj


Dr. Brunilda Liçaj është lektore në Departamentin e Turizmit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  i Tiranës (Bachelor në Menaxhim Biznesi), nga Universiteti i Veronsë, Itali (Bachelor në Menaxhim Biznesi), nga Universiteti Marin Barleti (MSh Menaxhim dhe Marketing Operacionesh) dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës (Doktoratë në Marketing).

Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e  ekspertit të Statistikave të Turizmit në Provincia Verona Turismo Itali (2018), Financier controller në  Kompaninë Quality Marine Management Durrës, La Vikinga Lines, Durrës.

Dr.Licaj,autore e kurseve akademike Strategjia e Turizmit Ndërkombëtar, Marketing  Turizmi, Promocion Turizmi,Drejtim Hotel,Menaxhimi i Destinacioneve, Investim Turizmi, kurse studentësh si pjesë e kurrikulës të Programit Studimor, Menaxhim Hoteleri,Menaxhim Turizëm Kulturor edhe Menaxhim Turizëm Arkelogjik dhe mbi 15 publikime në revista shkencore në konferenca komb[tare,ndërkombëtare edhe rajonale.

Anëtare Komisionit të Këshillimit të Biznesit Privat të Turizmit,Anëtare e Komisionit të Akreditimit të Programeve të Kualifikimit të udhërrëfyesit  turistik, pranë Ministrisë së Ekonomisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes, Konsulente në Albanian Consultant Network.

Brunilda Licaj ka qenë eksperte dhe/ose kordinatore në fushën e turizmit, marketingut, agroturizmit dhe biznesit social (Caritas) në kuadër të projekteve ERBD, IPA, IPARD LIKE, TEMPUS, INTERREG, IADSA etj.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë : Her publications include Identifying similarities and differences of opinion among the  young consumers in the field of tourism in Balkan areas(2017), The Cultural Sustainable Tourism. The cultural heritage from urban areas to seaside resorts (2016), Tourists, Not randomly passing through, Holy itineraries in the Zadrima territory (2015), Destination Websites Performance. A comparative evaluation of services offer in Adrion Area (2015),Assessment service quality in hotel management. Experience and skills acquisition in the student’s perspective (2015), Storytelling and cultural tourism. Valorization of past identities(2015), Maritime tourism and employment: A challenge for higher education in Albania(2015),The phenomena  of the cruise tourism- the case of Durres. The phenomena of Cruise tourism- the case of Durres (2014), Survey of the existent Curricula in the field of Cultural Heritage and Tourism at the Higher Education Institutions in Albania (2013), Quality Mark in Hotelier versus Authentic Balkan,(2011), Peeping” Tourist: A Case study of the State Tourist Agency – Alb Tourist(2011),Environmental impact on tourist’s influxes and sustainable tourism caused by naval means and vehicles. The case of Durres, Albania (2010).