Majlinda Muka


Dr. Majlinda Muka është lektor në Departamentin e Turizmit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  Tiranes (Bachelor në Gjeografi), nga Universiteti  Tiranes (MSh Gjeografi Mjedisi) dhe Universiteti Tiranes (Doktoratë në Gjeografi Humane).

Më parë ai/ajo ka mbajtur pozicionin e  ekspertit ne edukim per kurikule dhe trajnime në Drejtorine Arsimore Rajonale Durres.

Dr. Majlinda Muka është autore e Ciklit te leksioneve: “ Gjeografi e Transportit” te zhvilluara ne degen e Menaxhim Transporti Detar e Tokesor, Shkolla e Larte Profesionale, si dhe Ciklit te leksioneve: “ Destinacione te Udhetimeve Kulturore “ te zhvilluara ne Degen Menaxhim te Turizmit Kulturor, Menaxhim i Turizmit Arkeologjik, dhe më shumë se 26 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij/saj ndër të tjera përfshijnë: Management of coastal area and the sea jet a challenge to sustainable tourism in Albania (2017), Cultural heritage and natural assets of Durres District: Their importance in tourism offer (2016), Influence of environmental condition on human health. Study case of Costal area (2016), Motivation Perception and Expectation of visitors in heritage sites. Case: Bunk Art (2015), Touristic offer opportunities for sustainable development in the Fier region (2014), Estimating socio economic and environmental condition on public health.  Case study in Durres, Albania (2013),Urban air quality and health impact in the population.  Study case in Durres urban area (2013), Health risk associated with bathing in sea water: study case Durres, Beach area (2013).