Menaxhim Hoteleri-Restorant


[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Bsc. “Menaxhim Hoteleri-Restorant”   

Zhvillimet e sektorit turistik shqiptar, procesi i globalizimit shtimi i njësive akomoduese dhe bizneseve turistike,   kanë sjellë shtimin e kërkesave të tregut të punës  dhe nevojën për specialistë të kualifikuar në njohjen e teknikave në menaxhimin e hoteleve, bareve dhe restoranteve. Ky program është i projektuar për të trasmetuar tek studentët njohuritë teorike dhe praktike për menaxhimin e njësive akomoduese. Programi i Studimit në Bsc.” Menaxhim Hoteleri- Restorant” krijon një sërë mundësish për të bërë karrierë në fushën profesionale dhe akademike. Programi mundëson punësimin në sektorin privat dhe publik, pasi programi ofron njohuri të plota mbi menaxhimin e hoteleve dhe restoranteve, vlerësimin financiar  dhe performancën e tyre.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Qëllimi i këtij programi është aftësimi dhe edukimi i profesionistëve të rinj në fushën e menaxhimit të hoteleve dhe restoranteve si nevojë, kërkesë dhe vetëdije e sektorit turistik, si pasojë e zhvillimit të këtij sektori gjatë dekadave të fundit.

Ndër të tjera, studentët pajisen me njohuri dhe koncepte ndaj formave të menaxhimit cilësor të hoteleve dhe restoranteve duke marrë dhe bazat për njësi ekonomike më të mëdha. Studenti aftësohet mbi metodat të cilat i shërbejnë për të analizuar procesin e menaxhimit, marketimit të produktit, komunikimit me klientët, vlerësimit ekonomik e financiar në kontektsin e zhvillimit të biznesit turistik.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Programi Bachelor në “ Menaxhim Hoteleri – Restorant” zhvillon një sërë aftësish, si ato teorike dhe teknike, praktike të domosdoshme në fushën e mikëpritjes. Në përfundim të programit, studenti përfiton njohuri dhe aftësi  për t’u punësuar si: Menaxher hoteli, menaxher ushqimi dhe pijesh, ekspert marketingu në mikëpritje, specialist në institucione private e publike.