Menaxhim Turizmi Kulturor


[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Bsc. “Menaxhim Turizmi Kulturor”

Prioriteti që ka marrë së fundmi fusha e Turizmit kërkon specialistë të kualifikuar në aspektin e menaxhimit të aseteve kulturore. Ky program është i projektuar për të transmetuar tek studentët dijet dhe t’i pajisë ata me njohuritë bazë mbi vlerat, rëndësinë, ruajtjen dhe format e mundshme të përdorimit të përshtatshëm, menaxhimin e elementeve, ndërtesave dhe monumenteve të Trashëgimisë Kulturore. Njëkohësisht i aftëson për të  luajtur  rol ndërveprues dhe aktiv në vendimmarrje të caktuara në planifikimin turistik.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Objektivi kryesor formues i programit të studimit “Menaxhim i Turizmit Kulturor” është transferimi i koncepteve kryesore teorike për organizimin e bizneseve të turizmit nga pikëpamja ekonomike-financiare e strukturore. Nëpërmjet këtij programi sudentët përgatiten me njohuri të gjera mbi konceptet bashkëkohore të Turizmit Kulturor dhe menaxhimit të tij. Në këtë program, gërshetohet mësimdhënia teorike me atë praktike, nëpërmjet realizimit të ekspeditave mësimore ku studenti njeh në terren thelbin e turizmit kulturor dhe nevojën për ta mirëmenaxhuar atë. Studentët kanë mundësi të mëtejshme studimi në programet e studimit: Master Shkencor “Menaxhimi i Trashëgimisë Kulturore të Adriatikut”.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Programi Bachelor në “Menaxhim Turizëm Kulturor ” zhvillon një sërë aftësish, si ato praktike, menaxheriale dhe komunikuese. Në përfundim të programit, studenti përfiton njohuri dhe aftësi  për t’u punësuar në: Agjencitë e Udhëtimeve, Guida Turistike, Administratë Shtetërore dhe joshtetërore të interesuara në sektorin e turizmit kulturor, Organizatat Jofitimprurëse.