Mirela Tase


Dr. Mirela Tase  është lektore në Departamentin e Turizmit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti  i Tiranës  (Bachelor në Gjeografi), nga Universiteti i Tiranës  (MSh në Gjeografi) dhe Universiteti Tiranës  (Doktoratë në Gjeografi).

Dr. Mirela Tase është autore dhe bashkë-autore e disa teksteve dhe më shumë se 25 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë: Dinamika  e emigracionit në Shqipëri pas viteve 90 Years . Faktorët shtytës dhe tërheqës në migracionin shqiptar, Revistë Ndërkombëtare Research and Review (ISSN 352-885)(2016), Tekst mësimor universitar `Gjeografia e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore` Shtëpia Botuese Julvin-2, Tiranë (2012), Tekst mësimor universitar ` Gjeografia e ciklit të ulët` Shtëpia Botuese Julvin-2, Tiranë (2011)