Turizëm Arkeologjik


[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Bsc. “Turizëm Arkeologjik”

Zhvillimet e herëpashershme të shoqërisë dhe kërkesave të tregut të punës, së bashku me procesin e globalizimit, kërkojnë specialistë të kualifikuar në njohjen dhe vlerësimin e  trashëgimisë arkeolologjike, arkitektonike e historike. Ky program është i projektuar për të transmetuar tek studentët aftësitë profesionale të cilat mundësojnë realizimin e një paketë turistike në site, parqe e destinacione të njohura arkeologjike. Programi i Studimit në Bsc. “Turizëm Arkeologjik” krijon një sërë mundësish për të bërë karrierë në fushën profesionale dhe akademike. Njëkohësisht, mundëson punësimin në sektorin privat dhe publik, pasi programi ofron njohuri të plota mbi çështje thelbësore si legjislacioni mbi trashëgiminë, format e mbrojtjes, vlerësimit dhe promovimit të siteve arkeologjike dhe qendrave muzeale.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Qëllimi i këtij programi është aftësimi dhe edukimi i profesionistëve të rinj në fushën e trashëgimisë arkeologjike si nevojë, kërkesë dhe vetëdije e shoqërisë ndaj rëndësisë, ndaj potencialeve arkeologjike, si pasojë e zhvillimit të këtij sektori gjatë dekadës së fundit. Ndër të tjera, studentët pajisen me njohuri dhe koncepte ndaj formave të shfrytëzimit cilësor mbi kategori objektesh e monumentesh të periudhave të ndryshme historike, të ndodhura në muze të ndryshëm arkeologjikë nëpër Shqipëri. Po ashtu, studenti aftësohet mbi metodologji bashkëkohore që i shërbejnë për të analizuar turizmin si një proces shumë i gjerë hapësinor në kontekstin e mobilitetit bashkëkohor.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Programi Bachelor në “Turizëm Arkeologjik” zhvillon një sërë aftësish, si ato praktike, krijuese dhe interpretuese, të domosdoshme në fushën e turizmit arkeologjik. Në përfundim të programit, studenti përfiton njohuri dhe aftësi  për t’u punësuar si: operator turistik , guidë individuale apo guidë në site e parqe arkeologjike, specialist në institucione private e publike.