Gjuhë-Letërsi-Anglisht


[Shkarko Kurrikulën]

 

KUADRI I PЁRGJITHSHЁM FORMUES I PROGRAMIT

Objektivat formuese dhe karakteristikat e programit të studimit

PËRSHKRIM I SHKURTËR I OBJEKTIVAVE  FORMUESE TË PROGRAMIT

Programi bachelor i studimit për “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”, ka si objektiva:

  • Të pajisë studentin me njohuri teorike, duke integruar njohuritë e shkencave edukuese me ato shoqërore.
  • Të pajisë studentin me kompetencat e duhura teoriko-praktike.
  • Të pajisë studentin me aftësi tekniko-metodologjike,  për të seleksionuar,  përpunuar informacion  e për ta përdorur me efikasitet.
  • Të krijojë hapësirat e nevojshme për kualifikimin e mëtejshëm të studentëve në disa fusha profesionale, si gjuhë, letërsi dhe anglisht, duke zgjeruar mundësitë e tyre për përshtatjen me tregun e punës

1) Profili kulturor dhe karakteristikat e programit të studimit

Në Fakultetin e Edukimit Mësimdhënia dhe kërkimi shkencor realizohen në një mjedis të tillë që individët të zhvillojnë vlerat e tyre njerëzore, kompetencën gjuhësore dhe aftësitë profesionale. Programi i studimit i ciklit Bachelor “Gjuhë-Letërsi-Anglisht” është program që sinkronizohet me strategjinë e zhvillimit të Fakultetit të Edukimit.

Edukimi është  në proces i lidhur ngushtë me shoqërinë, dhe i shërben asaj. Fakulteti i Edukimit në strategjinë e zhvillimit të saj synon të harmonizojë proceset  edukuese me ndryshimet shoqërore. Objektivat e programit të studimit “Gjuhë-Letërsi-Anglisht” i shërbejnë arritjes së këtij synimi.

2) Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin

Krahas thellimit tё njohurive që do tё merren nё nivelin e ciklit tё parë në “Gjuhë-Letërsi-Anglisht” studentët do të zhvillojnë e thellojnë njohuritë në metodologjinë bashkëkohore të mësimdhënie përmes disiplinave me natyrë pedagogjike, didaktike e metodike.

Në përputhje me nevojat, interesat dhe aftësitë e studentëve, ata do të mësojnë të vënë në zbatim kurrikulën gjithëpërfshirëse e të integruar, të mbështetur në zhvillimin intelektual të studentëve në:

3) Mundësitë për punësim

Studentët e Ciklit Bachelor “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”  kanë hapësira punësimi në linjat e mëposhtme:

  • Mësimdhënie në Gjuhë-Letërsi

Një student që mbaron nivelin bachelor në programin “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”, mund të plotësojë njohuritë në programin Master Profesional “Mësimdhënie në Gjuhë-Letërsi” dhe mund të punësohet në fushën e mësimdhënies në shkollat nëntë-vjeçare dhe të mesme.

  • Mësimdhënie në Gjuhë-Letërsi-Anglisht

Një student që mbaron nivelin bachelor në programin “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”, mund të plotësojë njohuritë në programin Master Shkencor “Mësimdhënie në Gjuhë-Letërsi” dhe mund të japë kontributin e tij si studiues, kritik, përkthyes, pranë institucioneve të ndryshme edukuese

  • Mësimdhënie në gjuhën angleze

Një student që mbaron nivelin bachelor në programin “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”, mund të plotësojë njohuritë në programin Master “Mësimdhënie në Gjuhë-Letërsi” dhe të punësohet në fushën e mësimdhënies në institucionet publike dhe private si mësues i gjuhës angleze.

  • Menaxhim, Inspektim dhe supervizim i institucioneve arsimore

Një student që mbaron nivelin bachelor në programin “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”, mund të plotësojë njohuritë në programin Master në fushën e menaxhimit dhe supervizimit në arsim dhe mund të punësohet në fushën e menaxhimit, inspektimit dhe supervizimit të institucioneve arsimore.

  • Kërkim në fushën e edukimit

Një student që mbaron nivelin bachelor në programin “Gjuhë-Letërsi-Anglisht”, mund të plotësojë njohuritë në programin master shkencor dhe doktoraturë në disiplinat sociologjike, psikologjike dhe ato të edukimit dhe mund të punësohet në fushën e kërkimit në edukim dhe mësimdhënies akademike.