Psikologji-Sociologji


[Shkarko Kurrikulën]

 

Bachelor në Psikologji-Sociologji

Përshkrimi i Programit Bsc. Psikologji- Sociologji

Procesi i globalizimit dhe ndryshimet e shumta në tregun e punës diktojnë nevojën për specialistë të kualifikuar në të gjitha fushat e edukimit e më gjërë. Ky program i pajis studentët me njohuri bashkëkohore dhe aftësi profesionale të nevojshme për tregun e punës. Programi i Studimit Bachelor “Psikologji-Sociologji” krijon një sërë mundësish për të bërë karrierë në fushën profesionale dhe akademike.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Programi i studimit Bachelor në “Psikologji – Sociologji”, me një kurrikul të pasur të formimit psiko-social, ka për qëllim të pajisë studentët me njohuri të thella rreth botës sociale, marrëdhënieve personale e sociale si dhe forcave shoqërore, që ndikojnë tek secili nga anëtarët e shoqërisë. Programi synon të formojë studentë me aftësi psikologjike dhe sociologjike për të identifikuar nevojat dhe problematikat e hasura gjatë proçeseve të ndërveprimit në sisteme të ndryshme sociale. Gjithashtu programi synon të formojë studentë, me aftësi bazë praktike, intelektuale, si dhe të aplikueshme në kërkimin shkencor në shkencat e psikologjisë dhe sociologjisë, për të kërkuar, përdorur dhe interpretuar informacionin dhe gjykuar mbi teoritë dhe teknikat sociologjike dhe psikologjike

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Programi Bachelor në “Psikologji-Sociologji” zhvillon një sërë aftësish psikologjike, sociologjike, komunikuese e praktike. Njohuritë e marra janë të formimit të përgjithshëm teorik në fushën e shkencave psikologjike e sociologjike. Në përfundim të programit, studenti përfiton njohuri dhe aftësitë e duhura për t’u punësuar në sistemin arsimor, në shërbimet për mirëqënien dhe shëndetin publik, në institucionet publike ose private për kërkim shkencor në shkencat shoqërore, në shërbimet shoqërore, ose në fusha të tjera të ngjashme. Gjithashtu, mund të punësohen si profesionistë në hapësirat e punësimit për Psikologjinë e zbatuar në shkollë, sporte, shëndetësi, industri.