Doreta Kuci


Prof. As. Dr. Doreta Kuci është shefe në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Shkencave Sociale (Bachelor në Punë Sociale), nga Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Shkencave Sociale (MSh në Punë Sociale) dhe Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Shkencave Sociale (Doktoratë në Punë Sociale).

Më pare ajo ka mbajtur pozicionin e lektores në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Prof. As. Dr. Doreta Kuci është autor/autore dhe bashkë-autore më shumë se tetë publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Si dhe e librit “Sociologji Pune”.

Publikimet e tij/saj ndër të tjera përfshijnë: The Study of Factors Related to Employment, Mediterranean Journal of Social Sciences, March 2013;Relations Between Gender Issues and Employment in Migration Areas of Durres, Journal of Educational and Social Research, March 2012; Issues related to Women’s employment in informal areas in Durres, European Scientific Journeal, April 2011.