Enkelejda Cenaj


Msc. Enkelejda Cenaj është lektore në Departamentin e Sociologjisë, Fakulteti i Edukimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai/Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale (Bachelor në Sociologji), nga Universiteti Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale (Msc në Sociologji) dhe është në pritje për mbrotjen e disertacionit për marrjen e titullit “Doktor” nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale.

Msc. Enkelejda Cenaj është autor/autore dhe bashkë-autor e më shumë se tetë publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij/saj ndër të tjera përfshijnë: Migration, Youth and Social Issues in Albania: Kukes Region Case; Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 4 No 10, October 2013; Education and Gender Issues in Albania: Kukes Region Case; Journal of Educational and Social Research, Vol. 2 (6) April 2012; Chains that cannot be easily broken: women and divorce in Albania, Kukes Region Case; Social Studies, Albanian Institute of Sociology, Vol. 6, No. 1, 2012.