Merlina Koseni


Dr. Merlina Koseni (Pograzha) është lektore në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ai/Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranës (Bachelor në Filozofi-Sociologji), nga Universiteti Albanian College (MSh në Administrim Publik) dhe Universiteti i Tiranës (Doktoratë në Filozofi).

Më parë ai/ajo ka mbajtur pozicionin e  Mësueses së Filozofisë dhe Sociologjisë, në Gjimnazin Jo publik “Vëllezerit Kajtazi”.

Dr. Merlina është autore dhe bashkë-autore i më shumë se 7 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet e tij/saj ndër të tjera përfshijnë: Irrationalism and its consequences in religion, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, December 2016; Mbivleresimi i arsyes ne filozofinë perëndimore dhe pasojat per diversitetin. Philosophica, 2016; Iracionaliteti i mrekullive dhe rregullsia e realitetit për David Hume. Përmbledhje Studimesh të Simpoziumit Shkencor “Probleme të Didaktikës së Shkencave”, Tetor 2014, Korçë.