Administrim Publik


Profili Administrim Publik

[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit MSc. Administrim Publik

Masteri Shkencor në Politika dhe Administrim me profil “Administrim Publik” synon të pajisë studentët me njohuri të thelluara që janë parakusht për një administrator të mirë publik. Masteri ofron njohje me teknikat dhemetodat bashkëkohore si dhe etikën që duhet te ketë një anëtar apo kandidat potencial për anëtar të administratës publike. Studentët që përfundojnë me sukses ciklin e dytë të studimeve do të jenë të pajisur dhe të formuar profesionalisht për punësim dhe të pajisur me aftësi të nivelit të lartë përtë administruar nësektorin Publik.

 

Detajet e programit:

Ky programi pajisë studentët me njohuri të tilla si:

  • Shkenca e administrimit dhe metodat kërkimore në administrimin publik
  • Format te qeverisjes nëdemokraci
  • Etika në administratën publike dhe sjellja njerëzore në këto organizata
  • Kontabiliteti financiar dhe kontabiliteti i drejtimit
  • Kontabiliteti publik, standartet kombëtare të Kontabilitetit dhe standartet ndërkombëtare të kontabilitetit
  • Drejtimi financiar i avancuar në këndvështrimin e administrimit publik