Departamenti i Shkencave Politike


Departamenti i Shkencave Politike

Departamenti i Shkencave Politike është një prej tre njësive bazë të Fakultetit të Shkencave Politike dhe përbëhet nga 17 anëtarë. Në trupën akademike të Departamentit të Shkencave Politike ka 1 (një) Profesor Doktor, 5 (pesë) Profesor të Asociuar dhe 11 (njëmbëdhjetë) Doktor Shkencash.

Me një staf të ri në moshë, por të pasur në përvoja në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, Departamenti udhëheq me devotshmëri rrugëtimet studentore dhe të karrierës, si dhe menaxhon me cilësi e përgjegjshmëri mbarëvajtjen e studimeve në Programet në të dy Ciklet e Studimit – Bachelor në profilet “Shkenca Politike”, “Histori” dhe “Marrëdhënie me Publikun” dhe Master Shkencor “Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë.

Stafi akademik i Departmentit i kushton rëndësi kërkimit shkencor, duke lartësuar emrin e UAMD-së, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në Konferenca Shkencore (kombëtare dhe ndërkombëtare), botimeve në revista shkencore (me dhe pa faktor impakti), si dhe duke kurorëzuar përpjekjet e tij në Tituj e Grada Shkencore.

Në vëmendjen e anëtarëve të Departamentit të Shkencave Politike është puna intensive dhe e përgjegjshme në të mirë të komunitetit studentor, atij akademik-shkencor, por edhe komunitetit vendas e botës së biznesit.

Stafi

Përgjegjës Departamenti

Dr. Dorina Bërdufi

Lektor 

Dr. Elda Zotaj