Departamenti i Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë


Rreth Departamentit

Departamenti i Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë është një prej tre Njësive Bazë të Fakultetit të Studimeve Profesionale dhe përbëhet nga 15 anëtarë staf akademik.

Aktualisht, në këtë vit të ri akademik 2017-2018, përbërja e stafit të Departamentit është si më poshtë: 2 navigator (kapiten anijeje); 5 inxhinierë mekanikë; 2 inxhinierë elektrikë; 2 inxhinierë ndërtimi; 2 inxhinierë mjedisi; 1 arkitekt dhe 1 staf ndihmës akademik-laborant për degën “Teknologji Automobilash”. Stafi i Departamentit  i përket moshave të ndryshme duke harmonizuar më së miri përvojën e pasur në praktikë në fushën e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor të një pjese të tij, me vrullin, entuziazmin, energjinë e pjesës me moshë të re e të etur për dije.  Departamenti udhëheq me devotshmëri rrugëtimet studentore dhe të karrierës, si dhe menaxhon me cilësi e përgjegjshmëri mbarëvajtjen e studimeve në Programet në Ciklin e Studimit – Bachelor, Dega “Navigacion dhe Menaxhim Detar” dhe Ciklin e studimeve 2-vjeçare – Diplomë Profesionale në Degët: “Teknologji Automobilash”, “Teknik Elektrik”, “Menaxhim Transporti Detar/Tokësor”, “Menaxhim Ndërtimi”, “Hidroteknikë-Ujësjellës-Kanalizime”.

Stafi akademik i Departmentit i kushton rëndësi kërkimit shkencor, duke lartësuar emrin e UAMD-së, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në Konferenca Shkencore (kombëtare dhe ndërkombëtare), botimeve në revista shkencore (me dhe pa faktor impakti), si dhe duke kurorëzuar përpjekjet e tij në Tituj e Grada Shkencore. Kështu, vetëm në 3 vitet e fundit, në Departament iu dha Titulli “Prof. As.” një anëtari dhe 3 të tjerë morën Gradën Doktor i Shkencave në Inxhinieri.  Në 2 vitet e fundit numërohen 62 botimeve në Revista Shkencore, janë prezantuar 56 referate në Konferenca Shkencore, si dhe janë bashkëpunëtorë në 6 projekte të EU-së. Po kështu, ky Departament inicioi Konferencën e parë të Fakultetit të Studimeve Profesionale dhe mundësoi realizimin me sukses të saj.

Për vetë specifikat e Programeve të Studimit që mbulon Departamenti i Shkencave Inxhinierike dhe Detarisë, në vëmendjen e anëtarëve të tij është puna intensive dhe e përgjegjshme në të mirë të komunitetit studentor, atij akademik-shkencor, por edhe komunitetit vendas dhe botës së biznesit, me të cilën lidhen ngushtësisht profilet profesionale të Degëve që mbulohen nga ky Departament.

Stafi