Informatikë Praktike


[Shkarko Kurrikulën]

Përshkrimi i Programit Informatikë Praktike

Programi dyvjeçar i studimit “Informatikë Praktike” përgatit specialistë në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Krahasuar me programet e tjera, ky program është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të ketë një orientim me tema drejt praktikës profesionale. Gjatë 2 viteve të studimit, studentët në një javë mësimore njihen me konceptet teorike të shpjeguara nga pedagogët në ambjentet e Universitetit, ndërsa javën pasuese implemtojnë këto koncepte praktikisht në shkollën profesionale “Beqir Çela” në Shkozet.

 

Pse duhet të studioni në këtë program?

Në tregun e punës  në Shqipëri, vitet e fundit i është dhënë prioritet formimit profesional dhe përgatitjes së specialistëve me përgatitje të lartë teknike e profesionale. Programi 2-vjecar i studimit “Informatikë Praktike” është plotësisht i përshtatshëm dhe ofron një përgatitje të plotë profesionale për të gjithë studentët të cilët dëshirojnë të integrohen me shpejtësi në tregun e punës.

 

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?

Në përfundim të programit të studimit “Informatikë Praktike” studenti përfiton të gjithë formimin e duhur akademik e praktik për t’u integruar me lehtësi në tregun e punës. Ai mund të punësohet në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat, me orientim në zhvillimin dhe implementimin e teknologjisë së Informacionit. Falë aftësive praktike të cilat fitohen gjatë ndjekjes së studimeve, studenti mund të punësohet në departamente të ndryshme të kompanive dhe ndërrmarjeve të cilat ofrojnë shërbime IT, duke filluar nga ofruesit e shërbimeve të Internetit, shërbime të tjera të ndërlidhjes, mirëmbajtjes së sistemeve informatike e rrjeteve kompjuterike etj.