Departamenti i Matematikës


Përshkrimi i Departamentit të Matematikёs

Departamenti i Matematikёs ёshtё njёsi bazё e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit (FTI). Ky departament sё bashku me dy departamentet e tjerё, atё tё Teknologjisё sё Informacionit dhe tё Shkencave Kompjuterike janё tre njёsitё bazё pёrbёrёse tё kёtij fakulteti. Stafi akademik i Departamentit tё Matematikёs pёrbёhet nga 17 lektorё tё cilёt mbulojnё mёsimdhёnien e kurseve tё matematikёs nё tё gjitha fakultetet dhe programet e studimit tё tyre nё Universitetin “Aleksandёr Moisiu”, Durrёs. Ky staf ka kualifikimin shkencor dhe eksperiencёn e duhur pedagogjike pёr tё garantuar cilёsi nё mёsimdhёnie si dhe pёr tё bёrё kёrkim shkencor.

Kualifikimi shkencor i anёtarёve tё Departamentit tё Matematikёs ka ardhur nё progres tё vazhdueshёm, dhe sot ai pёrbёhet nga njё Profesor i Asocuar, njё Docent Doktor, dy Docentё, tetё Doktorё Shkencash, dy nё vazhdim tё doktoraturёs dhe tre Master Shkencash. Nё kёtё mёnyrё ky departament garanton cilësinë dhe plotësimin e standardeve akademike për të gjitha programet e studimit ku ai ushtron mёsimdhёnien.

Nr Lektori Grada Pozicioni
1 Dr. Osman Hysa Doc. Dr Lektor
2 Prof.As. Lindita Mukli Prof.As.Dr Lektor
3 Vladimir Muka Doc Lektor
4 Neime Gjika Doc Lektor
5 Dr. Anjeza Pasku Dr Lektor
6 Dr. TeutaThanasi Dr Përgjegjës Departamenti
7 Dr. Orgest BEQIRI Dr Lektor
8 MSc. Dorina Guxholli MSc Lektor
9 Dr. Daniela Qendraj Dr Lektor
10 MSc. Blerina Boçi MSc Lektor
11 Dr. Fabiana Muharremi Dr Lektor
12 Dr. Silvana Liftaj Dr Lektor
13 Robert     Kosova Dr Lektor
14 Dr. Xhuljeta Mecaj Dr Lektor