Shkenca Kompjuterike të Aplikuara


Master në Shkenca Kompjuterike te Aplikuara

Përshkrimi i Programit Msc. Shkenca Kompjuterike te Aplikuara 

Programi i studimit te ciklit te dyte Master “ Shkenca Kompjuterike te Aplikuara” ofron një kurrikule ndërdisiplinore. Qëllimi kryesor i programit është të përgatisë studentët me njohuri të reja, përfshi këtu: programimin, zbatimin e aplikacioneve, komunikimin, menaxhimin e bazave të të dhënave, zhvillimin e softwareve,  zhvillimin e  website-ve, etj. Këto kurse i mundësojnë studentëve njohuri të nevojshme për të planifikuar, përshtatur dhe menaxhuar programe dhe aplikacione, të konfigurijnë sistemet e  shfrytëzimit në mënyrë që të optimizojnë aplikacionet në çdo fushë të jetës. Ky program gjithashtu ndërthur fushat kryesore akademike me praktikat dhe teknologjitë aktuale. Programi i studimeve është hartuar dhe realizohet duke u bazuar në përvojën më të mirë të universiteteve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe në praktikat më të mira të përcaktuara në kuadrin e Procesit të Bolonjës.

Pse duhet të studioni në këtë program?  

Qëllimi kryesor i programit është të përgatisë studentët me njohuri të reja, përfshi këtu: programimin, zbatimin e aplikacioneve, komunikimin, menaxhimin e bazave të të dhënave, zhvillimin e softwareve,  zhvillimin e  website-ve, mediat dixhitale dhe publikimet elektronike, etj. Studentët kanë mundësi të specializohen në planifikimin, projektimin dhe mirëmbajtjen e: faqeve web profesionale, në mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rrjeteve kompjuterike, zbatimin e aplikacioneve të internetit për tregti elektronike etj. Këto kurse gjithashtu shërbejnë si një shtysë për ti drejtuar studentët drejt çetifikimeve në këtë fushë.

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?  

Studentët që diplomohen në degën Shkenca Kompjuterike, përgatiten për të vazhduar karrierën në një gamë të gjerë specialitetesh në fushën e Programimit dhe Zbatimit të Aplikacioneve ndër të cilat më kryesoret mund të përmendim: Gjuhët e Programimit (C, C++, JAVA); Zhvillimi dhe menaxhimi i faqeve të Web-it (HTML, JavaScript, PHP, XML); Sistemet multimediale; Krijimi, Menaxhimi dhe administrimi i bazave të të dhënave; Zhvillim Software-sh;Sistemet e informacionit në menaxhim (MIS); Administrimi i rrjetave dhe sitemeve.