Zv. Rektori për Çështjet Mësimore


Dr. Renata Tokrri

Dr. Renata Tokrri ka përfunduar Studimet Doktorale në vitin 2015 pranë Departamentit të së Drejtës Publike në Universitetin “Tor Vergata” në Romë. Në vitin 2010 ka përfunduar studimet e larta Master i Shkencave i Integruar në Drejtësi në Universitetin “La Sapienza” në Romë. Gjithashtu ajo zotëron dy Diploma Post Master, në “Kriminologji dhe Kriminalistikë” dhe në “Jurist Ndërkombëtar”, të mbrojtura në Universitetin Castel Sant’Angelo, në Romë.

Nga viti 2016 ajo është angazhuar si Lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Drejtësisë në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Aktiviteti i saj kërkimor është përqendruar në fushën e së drejtës kushtetuese. Ajo është autore dhe bashkë-autore e disa publikimeve në revista shkencore, konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Artikuj shkencorë të publikuar:

 • Tokrri, Jurisprudenca kontradiktore e GJEDNJ, në Globale Challenge, Nr. 10, ISSN 2227-8540 ISSN 2312-5748 (Online), Gusht 2014, Tiranë, fq. 99-107.

Link:https://docplayer.net/120778985-The-fall-of-berlin-wall-international-impact-angazhimi-I -diplomacise-shqiptare-para-dhe-gjate-konferences-se-rambujese.html

 • Tokrri, Simbolet fetare ne institucionet publike ne Itali: nje krahasim me situaten shqiptare,Optime, 2014.
 • Tokrri, From tolerance to the secular State in Italy, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, ISSN 2281-4612 (ON LINE) ISSN 2281-3993 (PRINT). 2015, fq. 51-62. Link: http://www.academicus.edu.al/nr11/Academicus-MMXV-11-051-062.pdf
 • Quaranta, R. Tokrri
, A. Mavrakis, In-Between Sustainability and Competitiveness:
Local Districts Matter, në Local-Scale Economics, Statistical Indicators and Latent Patterns of Labour market Areas in Italy, Editor F.M. Chelli, B. Ermini, L. Salvati, Kap. 9, Nova Science Publishers, New York, 2021. Link: https://novapublishers.com/shop/local-scale-economics-local-scale-economics-statistical-indicators-and-latent-patterns-of-labour-market-areas-in-italy/ Link SCOPUS: scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=4abb88bbf6487bd5966dc2aa23983334&sot=al&sdt=al&sl=42&s=AUTHLASTNAME%28tokkri%29+AND+AUTHFIRST%28renata%29&st1=tokkri&st2=renata&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=9c579e3baef255633c9e143777f5ba8d
 •  Tokrri, I. Tafani, A. Shkembi, The Impact of the Communist Regime in Albania on Freedom of Religion for Albanians, in Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 12, Nr. 1, Janar 2021, fq. 43-49, Richtmann Publishing, ISSN 2039-2117 (online), ISSN 2039-9340 (print). Link: https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/12328
 • Tafani, R.Tokrri, Some Reflections on the Constitutional Review in Albania in a Comparison Key, in Mediterranean Journal of Social Sciences, 12, Nr. 2, Mars 2021, fq. 26-29, ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print). Link: https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/12439
 • Tokrri, Freedom of Religion in the Italian Constitution, in European Journal of Multidisciplinary Studies, Shtator – Dhjetor 2020, Vol. 5/3, fq. 59-62, ISSN 2414-8385 (Online) ISSN 2414-8377 (Print) Link: https://journals.euser.org/files/articles/ejms_v5_i3_20/Tokrri.pdf
 • Tokrri, The religious roots of a secular state: from the Albertino Statute to the present, në Illyrius, International Scientific Review, Nr. 8 (I-2017), ISSN 2225-2894, fq.59-92. Link: https://www.academia.edu/34999580/Rivista_Illyrius_n_8_I_2017_pdf
 • Tokrri, The freedom of conscience in the Italian constitution between religion and atheism, enclosed in the deepest part of human dignity Illyrius, International Scientific Review, Nr. 13 (II-2019), ISSN 2225-2894, fq. 51-80. Link:https://www.academia.edu/41561360/ILLYRIUS_International_Scientific_Review_n_13_II_2019_ISSN_2225_2894
 • (Në pritje për publikim) Tokrri, L’inviolabilità dei diritti e delle libertà costituzionali come garanzia per la loro modificabilità (Un confronto tra la Costituzione italiana e quella Albanese, Giappichelli, Torino, 2021.

Konferenca:

 • Tokrri, Islamic Veil: The Issue of Minors, 23rdInternational Conference on Multidisciplinary Studies: “Resilience for Survival”, Cambridge, 30-31 Korrik, 2020, European Center for Science Education and Research, Proceedings Book Vol. II, ICMS XXIII, ISBN 9781649991584, fq. 181-187. (Gjithashtu, publikuar në Revistën European Journal of Interdisciplinary Studies, Maj – Gusht 2020, Vol. 6, Botim 2, ISSN 2411-958X (Print) ISSN 2411-4138 (Online)).

Link:https://books.euser.org/files/proceedings/icms23_proceedings_v2_ISBN_9781649991584.pdf?v=2

 • Tokrri, Pluralist Albania – Religious Tolerance or Peaceful Coexistence?, 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies: “Resilience for Survival” Cambridge, 30-31 Korrik 2020, Proceedings BookVol Vol. II, ICMS XXIII, ISBN 9781649991584, fq. 21-26. (Gjithashtu, publikuar në Revistën European Journal of Interdisciplinary Studies, May – Gusht 2020 ,Volume 6, Botim 2, ISSN 2411-958X (Print) ISSN 2411-4138 (Online)).

Link:https://books.euser.org/files/proceedings/icms23_proceedings_v2_ISBN_9781649991584.pdf?v=2

 • Tokrri, The Constitutional Court and the vetting process in Albania at the
extremes of constitutional nihilism, Twelfth International Conference on: “Social and Natutal Sciences – Global Challenge 2021”, (ICSNS XII-2021), ISBN: 978-9928-259-43-1Berlin, 4 Mars 2021, fq.122-126. Organizuar nga “International Institute for Private- Commercial- and Competition Law” (Austri) në Partneritet me “Institutin e Historisë dhe Shkencave Politike të Universitetit të Białystok (Poloni) dhe Shkollën e së Drejtës Amerikane (Greqi).

Link: https://iipccl.org/wp-content/uploads/2021/03/ICSNS-XII-Proceedings.pdf

 • Tokrri, I. Tafani, The delicate balance of democracy between the majority and the minority and their understanding of the concept, Konferenca e V Shkencore, “Shteti, shoqeria, e drejta: Sfidat e Demokracise dhe Mireqeverisjes“, (“State, Society and Law: Challenges of Democracy and Good Governance”), Book of abstract, 29 Prill 2017, Universiteti “Aleksandër Moisiu,” Durrës.
 • Tokrri, Religious symbols in public buildings in Albania, between secularism and freedom of religion, Proceedings: 15th International Interdisciplinary Conference: “Comparative Studies in Modern Society; Balkans in European and Global Context”, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, Kosovë, 19-20 Mars 2021, ISBN 978-9951-510-21-9.

Link:https://www.sociology.al/sites/default/files/15th%20International%20Conference%20Proceedings%202020-2021_0.pdf

 • Tafani, R. Tokrri, Parimi i demokracisë: Oportunitet apo rrezik për BE-në?, Konferenca e III-të Nderkombetare “Problemet dhe sfidat e transoformimit të shoqërisë shqiptare drejt standarteve të Bashkimit Europian”, 9 Dhjetor 2016, “Albanian University” Tiranë, ISSN 2520-0399, fq. 228-234.